LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI
     
Myšlenka, využít historických prostor Nejvyššího purkrabství Pražského hradu k realizaci divadel- 
ních  projektů, vznikla  již v  průběhu roku 1994, kdy prezident Václav Havel vyzval k oživení Praž-
ského  hradu, s úmyslem přiblížit ho Pražanům i  návštěvníkům našeho hlavního města. Touto výz-
vou byl dán podnět k řadě neobvyklých kulturních a společenských akcí. Jedněmi  z těch, které se
staly stálicemi v těchto krásných historických prostorách Nejvyššího purkrabství Pražského hradu
jsou právě inscenace her Williama Shakespeara, které se pravidelně konají od roku 1994.
 
První zde uvedenou inscenací byla veselohra Sen  noci svatojáns-
ké, v režii Jana Kačera, s nezapomenutelným Milošem Kopeckým
v hlavní roli. Další inscenací nesoucí si svůj úspěch až do dnešních
dnů, bylo zpracování komedie Romeo a Julie v Topolově  překla-
du, s Terezou  Brodskou a Radkem  Holubem  v  titulních  rolích.  
Tato komedie,  které dala vzniknout  parta nadšenců pod vede-
ním Tomáše Töpfera,  měla mimořádný ohlas a hrála se po dvě  
sezóny. Takto, rok  za rokem, se tato  kulturní událost dostávala 
do podvědomí diváků a postupně vznikala tradice Letní shakespe-
arovské slavnosti.
          Přelomem v uvádění her W.Shakespeara v prostorách Praž-
ského hradu se  stal rok 1998. V tomto  roce  bylo s mimořádným 
diváckým ohlasem uvedeno drama Macbeth, v režii Borise Rösne-
ra,  pod  jehož  vedením zazářili hlavní představitelé Taťana Med-
vecká a Michal  Dlouhý,  nebo  Eva Salzmanová  a David Prachař. 
Tento  rok se stal zároveň prvním, kdy v prostorách  Hradu  bylo
vedeno představení  hostujících divadelních souborů, divadla Na
Fidlovačce  Dvanáctá noc,  aneb  večer  tříkrálový, kdy  se  v  roli
režiséra  představil  opět  Tomáš Töpfer a divadlo Komedie s ko-
morně laděným příběhem Hamlet part II, v režii JanaNebeského.
     Do jisté míry přelomovým ročníkem byl ročník třetí,  léto 1999, kdy jsme poprvé pozvali 
zahraniční soubor. Bylo to Slovenské Národní Divadlo s nastudováním hry "Veselé paničky wind-
sorské".
     V souvislosti  s  Letními  shakespearovskými  slavnostmi není  možné  nezmínit  jména  těch,
kteří se s ochotou a vstřícností stali překladateli  Shakespearovských  her  uváděných v rámci
festivalu. Jsou jimi pan Prof. Martin Hilský, profesor anglické literatury na Filosofické fakultě UK.
Dosud z díla W.S. přeložil Marná lásky snaha, Sen noci svatojánské, Jak se vám líbí, Mnoho povyku 
pro nic, Zkrocení zlé ženy, Veselé  paničky Windsorské, Perikles, Cimbelín, Zimní pohádka, Kupec 
benátský, Othelo, Macbeth (přeloženo pro Letní shakespearovské slavnosti 1998), Antonius a Kleo-
patra, Večer Tříkrálový  a  Bouře. Mimo  dramat  je i  překladatelem sonetů. Osobnost pana Prof. 
Hilského je  již s pojmem  shakespearovských slavností  nerozlučně spjata  a  je  této  kulturní  akci
nesporným přínosem.  Dalším z  těch kteří  jsou mistři slova je pan Ľubomír Feldek, dramatik a
překladatel.  Z díla W. S. přeložil Sen noci  svatojánské,  Jak se Vám líbí,  Bouře. Letos vychází jeho
nový slovenský překlad Sonetů. 
     
      Letní shakespearovské slavnosti se konají pod  záštitou prezidenta republiky pana Václava 
Havla. Divadelní festival byl rovněž na jaře roku 2000, zahrnut mezi nejvýznamnější kulturní pro-
jekt tohoto roku - Praha - Evropské město  kultury roku 2000. 
     Spolupořadateli projektu jsou správa Pražského hradu a Hlavní město Praha. Za významné 
podpory  těchto dvou institucí a podpory sponzorů se agentura SCHOK, pod vedením Michala 
Rychlého - ředitele  agentury a  Alexeje  Pyška - producenta,  snaží každým rokem zvyšovat reno-
mé a prestiž této kulturní události. Na věhlas festivalu Letní  shakespearovské slavnosti reagoval
i Buckinghamský palác.  Sám  Princ Charles naznačil osobním dopisem zájem o další  připravované
 ročníky.
Nezbytnou součástí celého festivalu je úspěšná re-
klamní  kampaň. Našimi hlavními mediálními partne-
ry byly a jsou: Česka Televize, TV Prima, radio Fre-
kvence  1, Lidové noviny, Nedělní  noviny, MF Dnes, 
měsíčník XANTYPA a  časopis Týden. Tato media 
informují diváky, posluchače a čtenáře formou roz-
hovorů, anoncemi a reklamními bloky. Tyto jsou 
denně aktualizovány. Další významní partneři jsou 
společnosti euro AWK, Rencar, JC Decaux, kteří po-
skytují dostatečné  množství  reklamních  ploch v 
tramvajích, metru, na poštách, bilboardech. Celý  fes-
tival se  samozřejmě koná za významné spoluúčasti
sponzorů. Generálním partnerem  ročníku 2000  fe-
stivalu  se  stala  finanční skupina PPF a.s.
 
     Čtvrtý ročník festivalu byl zahájen premiérou komedie "Zkrocení zlé ženy". Toto dílo vzešlo z 
rukou na slovo vzatých odborníků. V překladu Martina Hilského a Ľubomíra Feldeka, v režii vyni-
kajícího slovenského režiséra Vladimíra Strniska, kostýmního výtvarníka po celém světě uznávané-
ho Jana Skalického, výtvarníka scény Jana Zavarského došlo k realizaci skvostného nápadu pana 
režiséra, totiž  nastudovat toto představení v česko-slovenském obsazení. Dnes již můžeme konsta-
Lear  
tovat, že  počáteční  myšlenka  nejen  splnila, ale  dokonce daleko 
předčila očekávání. Tato jedna z nejrannějších komedií W.S. vy-
povídá příběh o odvěkém nepřátelství mezi mužem a ženou, vy-
cházejících ze  středověkých názorů.  Hra  je  plná slovních erotic-
kých  hříček a  šťavnatých  výrazů a kombinace českého a sloven-
ského textu představuje nejjemnější nuance obou jazyků. Úspěch 
celého záměru umocnilo obsazení špičkovými  herci českého a slo-
venského Národního divadla. Mezi hlavními představiteli jsou 
Marian Zednikovič - Baptista,  Anna  Javorková - Kateřina, Diana 
Mórová - Bianca, Jan Přeučil / Rudolf  Jelínek- Vincenzio, Ondřej 
Pavelka - Petruccio a další. 
     Další  novinkou shakespearovských slavností 2000, jak již
 bylo výše zmíněno, bylo hostování  zahraničního  divadelního sou-
boru AandBC  Theatre  Company - London, s  představením The 
Tempest - Bouře. Hrálo  se v  anglickém  jazyce a právě  tato sku-
tečnost  přivedla na Hrad další řady nových návštěvníků z řad tu-
ristů. Toto téma  zaznělo na slavnostech  ještě jednou a to v podá-
ní hostujícího divadla CD 94. V překladu Martina Hilského, v režii 
Michala  Langa  se v  hlavních rolích  představili : Ivan Řezáč, Tatiana Vilhelmová, Tomáš Pavelka, 
Robert Jašków, Marek Taclík, Kamil Halbich, Ladislav Frej a další. Divákovi se tak naskytla mimo-
řádná možnost porovnat v krátkém časovém odstupu  zpracování jednoho tématu dvěma různými 
režiséry, ve dvou jazycích. Zpestřením této kulturní  události  pražského léta bylo komorní předsta-
vení tradičního japonského divadla formou loutkohry a  pantomimy v představení Macbeth. Prove-
dení  dramatu vychází z dílny japonského scénografa,  loutkoherce, výtvarníka a mima Noriyukiho 
Sawy.  Divadelní projev Sawy je  závislý na absolutním kontaku se soustředěným a pozorným pu-
blikem. Tento příběh, vyprávějící o touze po  moci  neštítící se ani vraždy, je vytvořen jako sólové, 
němé drama, které ponechává divákovi prostor pro zapojení  fantazie a  představ. Úspěch loňského
ročníku  si na letošních shakespearovských slavnostech zopakoval režisér Michal Lang, se svým na-
studováním  komedie "Jak se vám líbí", v hlavních rolích s Janem Skopečkem, Ladislavem  Mrkvič-
kou, Vladimírem  Dlouhým,  Petrou  Špalkovou, Tomášem  Pavelkou, Ivanem  Řezáčem,  Kamilem 
Halbichem,  Klárou Apolenářovou,  Františkem  Šecem  a dalšími.
     
     V září 2000 byl  úspěšně  zakončen  čtvrtý  ročník festivalu. Na rozdíl  od těch  minulých, se
podařilo rozšířit konání tohoto festivalu i mimo Prahu a to na brněnský hrad Špilberk. Prostředí to-
hoto krásného historického objektu poskytlo po několik dnů  zázemí divadelnímu souboru AandBC
Theatre Company s nastudováním "Bouře" a stejně tak nově nastudovanému představení Zkrocení 
zlé ženy. Obě hostující  představení sklidila  nebývalý úspěch a  přesvědčila tak o vzrůstající kvalitě 
tohoto divadelního festivalu, umožňujíc  divákovi  nahlédnout do  světa tohoto klasika renesančního
dramatu Wiliama Shakespeara.
           Čtvrtý ročník Letních shakespearovských slavností byl ke spokojenosti pořadatelů přijat s 
nebývalým ohlasem, jehož důsledkem je stoupající prestiž festivalu, který každým rokem oslovuje 
širší řady diváků. Důkazem je i mimořádný zájem médií. Pomalu začíná nabývat na obrysech ročník
další a my si dovolíme jen málo poodhrnout roušku tajemství a seznámit Vás se zvažovanými téma-
ty pro rok 2001.  Zcela určitě se v příští sezóně vrátí na Pražský hrad komedie "Zkrocení zlé ženy".
 
V podání  česko -  slovenských  herců  se
titul  stal mimořádně úspěšným a vedl i k
přidání několika představení. Novými ti-
tuly  by  měly být: Marná  lásky snaha - 
veselohra o umění žít.
   Příběh navarrského krále Ferdinanda,
který chtěl  proslavit svou zemi pomocí
svých nejbližších přátel. Počátkem všeho,
je v jeho očích poznání umení života, a tak
vytvoří   písemnou úmluvu   pro  čtveřici
svých nejlepších kamarádů. Celé  tři roky
mají držet půst, aby se nasytil duch místo
bricha. Dalším bodem úmluvy -  a to pře-
devším - je, se  ani nepodívat na  ženu, či 
dívku. Právě  toto  poslední přikázání jim 
však - jak lze  předpokládat- činí největší
potíže. A jak dopadne tento hravý, veselý
příběh? Přijďte se podívat.
     Ke spolupráci byl pro příští sezónu osloven režisér Ivan Rajmont. Překvapením pro diváckou
obec bude hostování zahraničního divadelního souboru, jakož i výběr titulu z dílny Williama Shake-
speara. Jsme přesvědčeni, že výběr a herecké obsazení příštího ročníku Letních shakespearov-
ských  slavností bude jen důkazem vyzrávání této významné společenské události. Mezi osobnost-
mi které  byly osloveny  pro spolupráci v tomto roce patří  například F. Blažek, J. Šťastný, P. Zed-
níček, E. Elsnerová, V. Bedrna, J. Skopeček, J. Přeučil a další.
     
     Ve výhledu pro rok 2002 připravujeme zpracování díla W. Shakespeara  - Král Lear - příběh
krále  který si myslel, že je Bůh. Jedna  z nejkrásnějších a  nejsmutnějších a zároveň nejhroznějších
Shakespearovských her. Odzbrojující příběh krále, který si myslel, že je Bůh - a jak už to tak bývá-
mýlil se. Skončí  jako ubožák- za to, že byl tak zpupný a tak pyšný.

     Věříme, že i Vy, návštěvníci našich internetových  stránek, zachováte přízeň tomuto divadel-
nímu projektu a my se všemožně vynasnažíme uspokojit nároky i těch nejnáročnějších  diváků.

Těšíme se na setkání na Pražském hradě.

za pořadatele LSS
Michal Rychlý - ředitel LSS
Alexej Pyško - producent